Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3443
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.01.05 14:05
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.08.21 09:23

Treść strony

WYNIKI NABORU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I KWARTAŁ 2017R.

Informacja o wynikach naboru nr GOPS.1011.5.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

            W naborze osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  dla dzieci z autyzmem, w terminie od 16.12.2016 r. do 30.12.2016 r. do godziny 14:00, zostało złożonych 17 ofert. Po dokonaniu weryfikacji merytorycznej – analizie złożonych ofert informujemy, że wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Trwa proces przydzielania specjalistów do osób, którym będą świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ośrodek skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu podpisania umów.

1. Oferty spełniające wymogi formalne:

- Nowakowska Marta,

- Usługi fizjoterapeutyczne, Majchrzak Robert,

- RECUPERO, Zuzanna Nawrotek,

- Gabinet Glottodydaktyczno-logopedyczny OPTY , Teresa Arentewicz

- Wachowska Żaneta,

- Bielicka Katarzyna.

- „Słówka” Anna Karłowska,

- Brożek Dominika,

- Witkowska Jolanta,

- Zambrzycka-Tomaka Natalia,

- Stogowska Kornelia,

- „ ReVita” Joanna Kozłowska,

- Woźniak Katarzyna,

- Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.,

- „Edulog” Karolina Wiśniewska,

- Brzozowski Bartosz,

- Waliszewska Kinga,

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

Uprzejmie dziękujemy za udział w naborze.

Anna Domańska

            Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-01-05 14:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 14:05

NABÓR NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU ŃCZE NA I KWARTAŁ 2017 R.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.5.16

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór

osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Obrowo.

Charakter umowy:

- umowa zlecenie dla osób fizycznych,

- umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od 09 stycznia  2017 r. do  31 marca 2017 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klienta w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana

liczba dzieci

Przewidywana liczba godzin tygodniowo

1.

fizjoterapeuta

13 osób

88

2.

psycholog

1 osoba

4

3.

kinezyterapia

1 osoba

4

4.

terapia sensoryczna

2 osoby

12

5.

logopeda

6 osób

44

6.

neurologopeda

2 osoby

12

7.

pedagog specjalny

11 osób

76

Ogólny zakres wykonywania czynności :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

3) zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.     W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy specjalistów w zakresie pedagoga specjalnego.

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Zrównoważenie emocjonalne.

3.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.     Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi  (Załącznik nr 1).

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości osób którym specjalista jest w stanie zapewnić usługi. Jeżeli jest kilka rodzajów usług (np pedagog specjalny i logopeda) to na każdą usługę należy załączyć oddzielne oświadczenie (Załącznik nr 2).

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

6. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Obrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 30 grudnia 2016r. do godz. 14.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27 z dopiskiem „ Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-16 13:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:31

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.