Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • OFERTY PRACY

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE - OPIEKUN/KA OSOBY NIESAMODZIELNEJ

                                                                              

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Ogłasza nabór GOPS.1011.3.19 z dnia 04.06.2019 r. dla kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku:

Opiekun/opiekunka osoby niesamodzielnej

- miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

- w wymiarze: pełnego etatu,

- czas zatrudnienia: od lipca 2019 r. na czas określony do 31 maja 2020r. z możliwością dalszego zatrudnienia

 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

a)  kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów:

- opiekun środowiskowy

- asystent osoby niepełnosprawnej

- pielęgniarz

- opiekun osoby starszej

- opiekun medyczny

- opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

 

lub

- osoby które ukończyły 80 godzinne szkolenie – opiekun osoby niesamodzielnej i posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (wymagane jest oświadczenie o osobistym pełnieniu roli opiekuna faktycznego*)

 

b) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

- pomoc przy przygotowaniu/przygotowywanie posiłków lub produktów na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych i kuchennych;

- pomoc w spożywaniu posiłków;

- pomoc w utrzymaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu;

- pomoc w utrzymaniu czystości odzieży, bielizny osobistej,  pościelowej, stołowej i ręczników;

- dokonywanie niezbędnych zakupów (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami);

- regulowanie opłat domowych  (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami).

 

2) Opieka higieniczna - czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej

 

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - odprowadzenie do toalety;

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - odprowadzenie do toalety;

- zakładanie i zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych;

- pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej;

- prześcielenie łóżka, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji ciała;

- pomoc przy kąpieli m.in. mycie ciała, mycie głowy, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja włosów, golenie, higiena paznokci rąk i nóg, czyszczenie protez zębowych.

 

3) Czynności organizacyjne:

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych np. zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, zabiegów oraz towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba, realizacja recept za środki pieniężne osoby objętej usługami (w najbliższej okolicy miejsca jej zamieszkania/pobytu);

- czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się;

- czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, m.in. pomoc lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych;

- czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, m.in. pomoc lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych.

 

4) Czynności pielęgnacyjne:

- pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo - smarowanie, wykonywanie i zmiana drobnych; opatrunków, zakładanie kompresów i okładów, oklepywanie;

- opróżnianie worka urologicznego;

- przygotowanie i nadzór nad zażyciem leków;

- mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru.

 

Zakres czynności będzie dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające staż pracy – kopie świadectw pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy lub ich odpisy;

- Oświadczenie o osobistym pełnieniu roli opiekuna faktycznego (zał. Nr 1)

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (zał. Nr 2)

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, e-mailowo  gops@obrowo.pl, telefoniczne 56 678 60 22.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z
 1. art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych2,
 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela2
 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2
 1. art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Podanie danych:
 1. jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,
 2. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:
 1. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na udział w kolejnych naborach, Twoje dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia ich złożenia.
 2. Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:
 1. do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,
 2. do przedawnienia roszczeń.
 1. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do 12 miesięcy jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych naborach.
 1. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści Twoich danych;
 2. sprostowania Twoich danych;
 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:
 1. wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Obrowie (pok. nr 14), ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14.00, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 18.06.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: opiekun osoby niesamodzielnej”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrowie

Anna Domańska

* Art. 233 Kodeksu Karnego          

§1 –  Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Projekt ,,Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE - OPIEKUN/KA OSOBY NIESAMODZIELNEJ)

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-06-04 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7702
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-24 12:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-19 11:04

Stopka strony