Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Działając na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie w/w ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Za okres od 1 lipca 2013r. do dnia 14 maja 2014r. zasiłek dla opiekuna zostanie wypłacony łącznie z ustawowymi odsetkami.

Wnioski o zasiłek dla opiekuna będzie można składać w terminie od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego bądź wykonywanie w nim pracy, świadczenie  to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom które pobierały świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r. i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Warunkiem przyznania tego świadczenia będzie konieczność spełnienia warunków uprawniających do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012r. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej), renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie ma ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
 • jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową (zgodnie z art. 3 pkt. 22 ustawy, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej),

osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury w związku z opieką nad dzieckiem;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Budynek b Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 2 i 3.

 

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-06-17
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-06-17 10:58
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-17 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1504
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-17 10:58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 106855
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 12:25

Stopka strony