Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 30 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki zostaną poprawione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kamiński, m.kaminski@gopsobrowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 610 62 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Obrowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27

Parking przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie dostosowany do osób niepełnosprawnych. Podjazd – wylewka betonowa przygotowana, montaż barierek. Obecnie wejście od strony drogi krajowej i od parku – po schodach, bez bramek. Korytarze są szerokie, dobrze oświetlone. Brak platform przyschodowych. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indykcyjnych). W Ośrodku nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brak oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem. Toaleta na parterze budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi i odpowiednie uchwyty przy toalecie). W budynku B szerokie wejście główne na poziomie gruntu, bez progów i schodów. Pomieszczenia dostosowane dla osób z dysfunkcjami ruchu. Toaleta na parterze budynku B jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi i odpowiednie uchwyty przy toalecie).

Filia Dobrzejewice

Komórka ds. Realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego , 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice 54A. Parking przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie dostosowany do osób niepełnosprawnych - zapewnione 1 miejsce. Szerokie wejście główne do budynku na poziomie gruntu, bez progów i schodów. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indykcyjnych). W Ośrodku nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brak oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem. Toaleta na parterze budynku jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi).

Metryka

 • opublikował: Renata Kwiatkowska
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 13:26

Metryka

 • opublikował: Weronika Rumińska
  data publikacji: 2021-04-08 13:50

Koordynator ds. dostępności

Kim jest koordynator ds dostępności?

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, monitorowanie zapewnienia dostępności oraz sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach. 

Koordynatorem ds dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Weronika Rumińska, z którą można kontaktować się telefonicznie tel 56 678 60 22 wew. 132, kom. 720828569 oraz e-mail: wruminska@gopsobrowo.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Metryka

 • opublikował: Weronika Rumińska
  data publikacji: 2021-04-08 13:14

Wniosek o zapewnienie dostępności

Czym jest wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno  – komunikacyjnej na terenie GOPS Obrowo?

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności", który znajduje się poniżej wraz z klauzulą informacyjną (np. jeżeli istnieje konieczność skorzystania z usług tłumacza języka migowego).

GOPS w Obrowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem mieszkańców Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Weronika Rumińska
  data publikacji: 2021-04-08 13:15

Metryka

 • opublikował: Weronika Rumińska
  data publikacji: 2021-04-08 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11976
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-31 13:26:35