Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Pomoc Społeczna

 • Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej


Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 2268).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 • Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej ?

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwota 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie –  600,00 zł.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego  w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę pozwalającą na dokonanie analizy i oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

Wszelkie informacje powierzane pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.
W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek/podanie:

osoby zainteresowanej,
jej przedstawiciela ustawowego,
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

 • Wymagane dokumenty:

Pracownik socjalny ma obowiązek ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. Sytuację tą ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
3. dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia oraz (oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
5. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jęśli nie znajduje się w aktach,
6. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
7. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
8. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
9. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
10. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia strony o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; zaświadczenie albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
11. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie rolników,
12. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

1) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS,

2) opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy

13. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
14. zaświadczenia labo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
15. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu tj.

- w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
- w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

16. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyżej,
17. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
18. oświadczenie o stanie majątkowym.

 •  Formy pomocy
 • Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

 • Zasiłek okresowy

Świadczenie to przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

 • Specjalny zasiłek okresowy

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

 • Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

To świadczenie przysługuje na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Specjalny zasiłek celowy

Udzielany jest na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

 • Pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności przyznawana w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie z art. 48 w/w ustawy ta pomoc udzielana jest w formie jednego gorącego posiłku dziennie, w tym również dzieciom i młodzieży;

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej, osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 • Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 • Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

 • Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,  Budynek A Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 12 i nr 13.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-05-29 12:12
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-24 09:50:15