Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Dodatek energetyczny

Informacje ogólne:

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:                        

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.. U. z 2019r. poz. 75 z póżn. zm),
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 13,38 zł zł. miesięcznie,   
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 18,58 zł. miesięcznie,      
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 22,30 zł. miesięcznie.

Minister Energii ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.                                                   

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • kopia  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów i termin wypłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Budynek A Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 14

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu (56) 678 60 22. Dodatek energetyczny wypłacany jest  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.               

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)   
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 75 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-03-31 11:33
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10183
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-02 12:19:11