Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Karta dużej rodziny

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Obrowo zapraszamy do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, pokój nr 14. Bliższe informacje pod numerem telefonu 56 678 60 22 wew. 131  lub e-mail: dtomczyk@gopsobrowo.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Osoby uprawnione do posiadania KDR
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
    • w wieku do 18. roku życia,
    • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
    • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Na jaki okres można otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
    • rodzice - bezterminowo;
    • małżonek rodzica (oznacza to osobę, która jest rodzicem mniej niż 3 dzieci) - bezterminowo, chyba że rodzic: 
        ◦ zmarł, 
        ◦ utracił prawo do posiadania Karty, 
        ◦ małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód,
        ◦ sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;
    • dzieci: 
        ◦ do ukończenia 18 roku życia
        ◦ do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w: 
            ▪ szkole - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
            ▪ szkole wyższej - do 30 września roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki.
    • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności: 
        ◦ na okres ważności orzeczenia;
    • rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka - bezterminowo;
    • dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Gdzie należy się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.


Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
W każdym czasie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, który został upoważniony przez Wójta do przyjmowania wniosków i wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu - elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. 
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę:  www.empatia.mrpips.gov.pl i  wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 
Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty?
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wyżej wymienionymi dokumentami przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
-w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
-w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
-w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
-w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
  
Formy KDR 
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Karta elektroniczna. Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
    • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
    • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
    • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
    • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
    • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.;
    • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.
Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną formę karty. Ponadto, w przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną wypełnia się załącznik ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica. Wypełnienie załącznika ZKDR-04 nie jest konieczne jeżeli wnioskodawca podał adresy e-mail i numery telefonów członków rodziny we wniosku oraz zaznaczył na ostatniej stronie wniosku oświadczenie dotyczące wyświetlania Kart.
Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?
Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą.

KDR Opłaty
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wnioskodawcy wnoszący o wydanie  Kart Dużej Rodziny wnoszą opłatę za wydanie KDR tylko w dwóch przypadkach:
 
- za przyznanie duplikatu KDR  ponosi się opłatę w kwocie 9,78 zł (za przyznanie jednego duplikatu),
 
- za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (albo tradycyjnej albo elektronicznej) ponosi się opłatę w kwocie 9,21 zł (za jednego członka rodziny).

 
Opłatę uiszczamy na rachunek: 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
Nr konta: 81 9491 0003 0020 0008 0044 0001
W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy KDR (imię i nazwisko wnioskodawcy) bądź opłata za zamówienie duplikatu KDR (imię i nazwisko wnioskodawcy).

 

Więcej informacji

UWAGA!

Wypełniając II część wniosku – Członkowie rodziny wielodzietnej, STRONY 3 i 4 – należy wypisać dane wszystkich członków rodziny, również dane Wnioskodawcy – zatem stron tych będzie kilka.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  • opublikował: Małgorzata Górna
    data publikacji: 2019-09-13 12:58
  • zmodyfikował: Weronika Rumińska
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-24 10:08:17