Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • OFERTY PRACY

Treść strony

Obrowo, 24 czerwca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr GOPS.1011.3 .19 z dnia 04 czerwca 2019 r. na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej do dnia 18 czerwca 2019 r. wpłynęły 3 oferty.

Wykaz osób, które złożyły dokumenty:

 1. Beata Braun zam. Obrowo
 2. Barbara Błotnicka zam. Zębowo
 3. Wioleta Chmielewska zam. Osiek n/Wisłą

Informujemy, że po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w siedzibie tut. Ośrodka w dniu 24 czerwca 2019 r. z kandydatami w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

1. Beata Braun zam. Obrowo

2. Barbara Błotnicka zam. Zębowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie po weryfikacji złożonych ofert i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wybrał Panią Beatę Braun oraz Panią Barbarę Błotnicą, które spełniły wymagania niezbędne do wykonania pracy na stanowisku opiekunki osoby niesamodzielnej. Odpowiedziały na wszystkie zadane pytania w sposób merytoryczny i wyczerpujący. Swoją wiedzą wykazały, że znany jest im charakter pracy na stanowisku opiekunki osoby niesamodzielnej. Posiadają doświadczenie w pracy o tym charakterze.

Zastępca Kierownika GOPS w Obrowie

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

drukuj ()

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-06-24 12:46

OGŁOSZENIE O NABORZE - OPIEKUN/KA OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Ogłasza nabór GOPS.1011.3.19 z dnia 04.06.2019 r. dla kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku:

Opiekun/opiekunka osoby niesamodzielnej

- miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

- w wymiarze: pełnego etatu,

- czas zatrudnienia: od lipca 2019 r. na czas określony do 31 maja 2020r. z możliwością dalszego zatrudnienia

 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

a)  kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów:

- opiekun środowiskowy

- asystent osoby niepełnosprawnej

- pielęgniarz

- opiekun osoby starszej

- opiekun medyczny

- opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

 

lub

- osoby które ukończyły 80 godzinne szkolenie – opiekun osoby niesamodzielnej i posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (wymagane jest oświadczenie o osobistym pełnieniu roli opiekuna faktycznego*)

 

b) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

- pomoc przy przygotowaniu/przygotowywanie posiłków lub produktów na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych i kuchennych;

- pomoc w spożywaniu posiłków;

- pomoc w utrzymaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu;

- pomoc w utrzymaniu czystości odzieży, bielizny osobistej,  pościelowej, stołowej i ręczników;

- dokonywanie niezbędnych zakupów (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami);

- regulowanie opłat domowych  (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami).


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                                                                                     Obrowo, dnia 14.02.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko asystenta rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

GOPS.1011.2.19

z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

W naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie GOPS.1011.2.19 z dnia 25 stycznia 2019 r. w terminie od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r. do godz. 14:00 zostały złożone 4 oferty.

Po dokonaniu weryfikacji przedstawionych dokumentów pod względem formalnym oraz wstępnej ocenie merytorycznej 3 oferty zostały odrzucone z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych ogłoszonych w naborze.

Oferta nr 1 spełniła wymogi formalne zawarte naborze, kandydatka Pani Natalia Gładyszewska zamieszkała w Osieku n/Wisłą została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.02.2019 r. Rozmowa została oceniona pozytywnie. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością, przepisów ustawy oraz obowiązków wynikających z pracy na stanowisku asystenta rodziny.

 

Dziękuję za wzięcie udziału w naborze.

 

Kierownik

GOPS w Obrowie

Anna Domańska

 

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-02-15 08:49

OGŁOSZENIE O NABORZE - ASYSTENT RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.2.19

z dnia 25 stycznia 2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (pełen etat)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31 grudnia 2019 roku

Miejsce wykonywania pracy:  Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Obrowo.

 

1. Kandydat/kandydatka przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. Dz. U. 2018 poz. 998):

1) posiadać:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b) lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) obywatelstwo polskie,

e) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

2) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Obrowo, dnia 23.01.2019 r.

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko asystenta rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

GOPS.1011.1.19

z dnia 03 stycznia 2019 r.

W naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie GOPS.1011.1.19 z dnia 03 stycznia 2019 r. w terminie od 04.01.2019 r. do 14.01.2019 r. do godz. 14:00 została złożona 1 oferta.

Po dokonaniu weryfikacji przedstawionych dokumentów pod względem formalnym oraz wstępnej ocenie merytorycznej oferta została odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych ogłoszonych w naborze.

 

Dziękuję za wzięcie udziału w naborze.

 

Kierownik

GOPS w Obrowie

Anna Domańska   

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-01-25 08:56

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.1.19

z dnia 03 stycznia 2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (pełen etat)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31 grudnia 2019 roku

Miejsce wykonywania pracy:  Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Obrowo.

 

1. Kandydat/kandydatka przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. Dz. U. 2018 poz. 998):
 

1) posiadać:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b) lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) obywatelstwo polskie,

e) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

2) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania pożądane:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

2) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

3) równowaga emocjonalna,

4) asertywność, empatia, komunikatywność,

5) rzetelność, bezstronność,

6) wysoka kultura osobista,

7) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, nieposzlakowana opinia,

10) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

11) posiadać prawo jazdy kat. B i własny samochód.

3. Do zadań Asystenta Rodziny należeć będzie w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu  w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860):

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi   się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Informacje dodatkowe:

1. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.                                                        

2. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowania z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

3. Asystent Rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV ze zdjęciem,

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1).

6) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona. (załącznik nr 2).

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do medycyny pracy), (załącznik nr 3).

8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. (załącznik nr 4)

9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego), (załącznik nr 5).

10) Oświadczenie RODO (załącznik nr 6).

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionych w postaci kserokopii.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, e-mailowo; gops@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22 wew. 156.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : iod@obrowo.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10  RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami  szczególnymi
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie  dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.  
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6. Informacje końcowe

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, po zebraniu ofert od kandydatów odbędzie się:

 1. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i dokonanie wyboru pracownika.

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie od 04.01.2019r. do 14.01.2019r. do godz. 14.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie (Budynek Urzędu Gminy Obrowo), pok. Nr 15 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 678-60-22 wew. 156  w godz.: poniedziałek, środa, czwartek  od 7.15 do 15.15, wtorek od  7.15 do 16.15, piątek od  7.15 do 14.15.

Dokumenty niekompletne lub te, które wpłyną po określonym terminie nie będą brane pod uwagę  w rekrutacji.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy tylko wybranych kandydatów. Osoby zaproszone zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

 

Anna Domańska

            Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 

 

 

                                                 ( Załącznik nr 1)

………………………….

Imię i Nazwisko

…………………………..

………………………….

 

 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

            Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

 

                                                                                   …………………………………………

 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                  (Załącznik nr 2)    

                                                                                                                                                                           

 …….……………….…….

Imię i Nazwisko

…………………………….

……………………………

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona.

 

                                                                                       ……………………………………

 

 

 

                                                                                                                                                            

(Załącznik nr 3)

…………………………

Imię i Nazwisko

…………………………

………………………..

Oświadczenie

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia jest właściwy, więc nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia przeze mnie  pracy w  charakterze asystenta rodziny.

 

                                                                                 ……………………………………

 

 

 

                                                                                                                       (Załącznik 4)            

                                                                                                

…………………..

Imię i Nazwisko

…………………..

…………………...

 

Oświadczenie

 

Oświadczam,  że wypełniam / nie wypełniam obowiązku alimentacyjnego do którego jestem zobowiązany.

(Dla osób na które obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.)

                                                                                              

W przypadku gdy kandydata nie dotyczy proszę o wpisanie „nie dotyczy” i podpisanie oświadczenia

                                                                                                    

………………………

 

 

 

                                                                                                                                       (Załącznik nr 5)    

                                                                                                             

………………………..

Imię i Nazwisko

……………………….

……………………….

 

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisana/y,  oświadczam, że nie byłam/em skazana/y wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 Art. 233 § 1 ustawy Kodeks Karny („Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Dz. U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zm.)

                                                                      

 

                                                                                               …………………………………

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Załącznik nr 6)  

                                                                                                         

                                                                                              

…………………….

Imię i Nazwisko

…………………….

 

…………………….

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, e-mailowo; gops@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22 wew. 156.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:  :  iod@obrowo.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c,  art. 9 ust. 2 lit. b, h i art. 10  RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami  szczególnymi
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli realizować z Tobą umowy.  
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

                                                                                                                                                     ……………………………………………………….

 

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY)

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2019-01-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2019-01-03 12:52
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 12:55

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011. 1 .18

z dnia 16 marca 2018 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Ogłasza nabór dla kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku pomocniczym:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

- miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

- w wymiarze: pełnego etatu,

- czas zatrudnienia: od kwietnia 2018 r. na okres próbny z możliwością dalszego zatrudnienia do 31.12.2019r.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 - wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła  studia wyższe  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków;

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność pracy w programie komputerowym POMOST

-  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych;

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

- dobra znajomość obsługi komputera.

- umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;

- umiejętność skutecznego komunikowania się;

- umiejętność pracy zespołowej;

-  umiejętność organizowania pracy własnej;

-  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• praca socjalna;

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

      • dokumenty potwierdzające staż pracy – kopie świadectw pracy;
      • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

• oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Obrowie (pok. nr 15), ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14.00, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 03.04.2018 r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrowie

Anna Domańska

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO)

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-03-19 11:00
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 11:40

WYNIKI NABORU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I KWARTAŁ 2017R.

Informacja o wynikach naboru nr GOPS.1011.5.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

            W naborze osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  dla dzieci z autyzmem, w terminie od 16.12.2016 r. do 30.12.2016 r. do godziny 14:00, zostało złożonych 17 ofert. Po dokonaniu weryfikacji merytorycznej – analizie złożonych ofert informujemy, że wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Trwa proces przydzielania specjalistów do osób, którym będą świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ośrodek skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu podpisania umów.

1. Oferty spełniające wymogi formalne:

- Nowakowska Marta,

- Usługi fizjoterapeutyczne, Majchrzak Robert,

- RECUPERO, Zuzanna Nawrotek,

- Gabinet Glottodydaktyczno-logopedyczny OPTY , Teresa Arentewicz

- Wachowska Żaneta,

- Bielicka Katarzyna.

- „Słówka” Anna Karłowska,

- Brożek Dominika,

- Witkowska Jolanta,

- Zambrzycka-Tomaka Natalia,

- Stogowska Kornelia,

- „ ReVita” Joanna Kozłowska,

- Woźniak Katarzyna,

- Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.,

- „Edulog” Karolina Wiśniewska,

- Brzozowski Bartosz,

- Waliszewska Kinga,

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

Uprzejmie dziękujemy za udział w naborze.

Anna Domańska

            Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-01-05 14:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 14:05

NABÓR NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU ŃCZE NA I KWARTAŁ 2017 R.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.5.16

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór

osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Obrowo.

Charakter umowy:

- umowa zlecenie dla osób fizycznych,

- umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od 09 stycznia  2017 r. do  31 marca 2017 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klienta w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana

liczba dzieci

Przewidywana liczba godzin tygodniowo

1.

fizjoterapeuta

13 osób

88

2.

psycholog

1 osoba

4

3.

kinezyterapia

1 osoba

4

4.

terapia sensoryczna

2 osoby

12

5.

logopeda

6 osób

44

6.

neurologopeda

2 osoby

12

7.

pedagog specjalny

11 osób

76

Ogólny zakres wykonywania czynności :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

3) zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.     W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy specjalistów w zakresie pedagoga specjalnego.

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Zrównoważenie emocjonalne.

3.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.     Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi  (Załącznik nr 1).

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości osób którym specjalista jest w stanie zapewnić usługi. Jeżeli jest kilka rodzajów usług (np pedagog specjalny i logopeda) to na każdą usługę należy załączyć oddzielne oświadczenie (Załącznik nr 2).

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

6. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Obrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 30 grudnia 2016r. do godz. 14.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27 z dopiskiem „ Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-16 13:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9164
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-24 12:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 130796
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 15:08

Stopka strony