Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

                                                                                                           Obrowo, dnia 06.07.2023r.

GOPS.1011.1.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

 1. Stanowisko: Asystent Rodziny
 2. Wymiar etatu: 1 etat
 3. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 (tj. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  g) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
  2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
  3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.
 4. Wymogi pożądane:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
2) wysoka kultura osobista,
3) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9) nieposzlakowana opinia,
10) umiejętność pracy w grupie,
11) Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), lub innymi podmiotami, których pomoc przy  wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1) Czas pracy: pełen etat
2)  system zadaniowego czasu pracy
4) Praca w terenie – teren Gminy Obrowo
5) Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy
6) Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych
7) W budynku GOPS w Obrowie brak windy

 1. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1)  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2) CV; List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
4) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych,
6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Termin składania dokumentów: do dnia 31.07.2023r. do godziny 14:00.
2) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 7:15-15:15, wtorek: 7.15-16.16, środa i czwartek: 7:15-15:15 piątek: 7.15-14.15 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”, decyduje data stempla pocztowego.
3) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
4) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
5) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
6) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.obrowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.
7) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Renata Kwiatkowska

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-07-07 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29008
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 13:54:35