Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • OFERTY PRACY

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011. 1 .18

z dnia 16 marca 2018 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Ogłasza nabór dla kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku pomocniczym:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

- miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

- w wymiarze: pełnego etatu,

- czas zatrudnienia: od kwietnia 2018 r. na okres próbny z możliwością dalszego zatrudnienia do 31.12.2019r.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 - wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła  studia wyższe  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków;

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność pracy w programie komputerowym POMOST

-  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych;

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

- dobra znajomość obsługi komputera.

- umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;

- umiejętność skutecznego komunikowania się;

- umiejętność pracy zespołowej;

-  umiejętność organizowania pracy własnej;

-  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• praca socjalna;

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

      • dokumenty potwierdzające staż pracy – kopie świadectw pracy;
      • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

• oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Obrowie (pok. nr 15), ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14.00, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 03.04.2018 r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrowie

Anna Domańska

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO)

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-03-19 11:00
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 11:40

WYNIKI NABORU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I KWARTAŁ 2017R.

Informacja o wynikach naboru nr GOPS.1011.5.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

            W naborze osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  dla dzieci z autyzmem, w terminie od 16.12.2016 r. do 30.12.2016 r. do godziny 14:00, zostało złożonych 17 ofert. Po dokonaniu weryfikacji merytorycznej – analizie złożonych ofert informujemy, że wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Trwa proces przydzielania specjalistów do osób, którym będą świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ośrodek skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu podpisania umów.

1. Oferty spełniające wymogi formalne:

- Nowakowska Marta,

- Usługi fizjoterapeutyczne, Majchrzak Robert,

- RECUPERO, Zuzanna Nawrotek,

- Gabinet Glottodydaktyczno-logopedyczny OPTY , Teresa Arentewicz

- Wachowska Żaneta,

- Bielicka Katarzyna.

- „Słówka” Anna Karłowska,

- Brożek Dominika,

- Witkowska Jolanta,

- Zambrzycka-Tomaka Natalia,

- Stogowska Kornelia,

- „ ReVita” Joanna Kozłowska,

- Woźniak Katarzyna,

- Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.,

- „Edulog” Karolina Wiśniewska,

- Brzozowski Bartosz,

- Waliszewska Kinga,

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

Uprzejmie dziękujemy za udział w naborze.

Anna Domańska

            Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 • autor informacji: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-01-05 14:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 14:05

NABÓR NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU ŃCZE NA I KWARTAŁ 2017 R.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.5.16

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór

osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Obrowo.

Charakter umowy:

- umowa zlecenie dla osób fizycznych,

- umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od 09 stycznia  2017 r. do  31 marca 2017 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klienta w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana

liczba dzieci

Przewidywana liczba godzin tygodniowo

1.

fizjoterapeuta

13 osób

88

2.

psycholog

1 osoba

4

3.

kinezyterapia

1 osoba

4

4.

terapia sensoryczna

2 osoby

12

5.

logopeda

6 osób

44

6.

neurologopeda

2 osoby

12

7.

pedagog specjalny

11 osób

76

Ogólny zakres wykonywania czynności :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

3) zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.     W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy specjalistów w zakresie pedagoga specjalnego.

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Zrównoważenie emocjonalne.

3.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.     Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi  (Załącznik nr 1).

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości osób którym specjalista jest w stanie zapewnić usługi. Jeżeli jest kilka rodzajów usług (np pedagog specjalny i logopeda) to na każdą usługę należy załączyć oddzielne oświadczenie (Załącznik nr 2).

4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

6. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Obrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. Punkt  2, 3, 4, 5, 6, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 30 grudnia 2016r. do godz. 14.00 na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa 27 z dopiskiem „ Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 678 60 22 wew. 156.

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2016-12-16 13:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5813
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-19 11:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 78434
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-12 09:51

Stopka strony