Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopsobrowo.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu
 • opiekunowi faktycznemu, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 1.922,00 zł na osobę w rodzinie
 • wysokość świadczenia 1.000,00 zł
 • świadczenie jest jednorazowe
 • czas na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub
 • 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub
 • od dnia przysposobienia dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • czas na rozpatrzenie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa/położnej o pozostawaniu pod opieka medyczną
 • świadectwa pracy 
 • PIT-y 11 za rok bazowy*
 • PIT-y 8c za rok bazowy*
 • PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za rok bazowy*
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy* (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi /opieki naprzemiennej/, kwoty orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za rok bazowy* (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS za rok bazowy* o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za rok bazowy*
 • numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok bazowy*
 • umowy dzierżawy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego/ wydzierżawiania gospodarstwa rolnego)
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

* W okresie zasiłkowym 2019/2020 tj. od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. obowiązują dochody za 2018 rok.
* W okresie zasiłkowym 2020/2021 tj. od 1 listopada 2020r. do 31 października 2021r. obowiązują dochody za 2019 rok.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00,
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00,
piątek: obsługa wyłącznie telefoniczna i elektroniczna; nie ma obsługi bezpośredniej.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Wniosek można pobrać (wydrukować) klikając na poniższy link:

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dot. sytuacji dochodowej rodziny
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną kobiety w ciąży

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
"DO POBRANIA"

Elektroniczne złożenie wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:
- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., nr 183, poz. 1234)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz. 1497)

 

 

drukuj (Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-10 09:23
 • zmodyfikował: Świadczenia rodzinne
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2179
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-06 10:45