Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Komu przysługuje:

 • rodzicom
 • jednemu z rodziców
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • osobie uczącej się - pełnoletnia ucząca się osoba, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem prawa do alimentów ze strony rodziców.

  Przysługuje osobom wymienionym powyżej do ukończenia przez dziecko:
      • 18 roku życia lub
      • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
      • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • Świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 674,00 zł na osobę w rodzinie
 • Świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 764,00 zł  na osobę w rodzinie jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się  orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Czas na rozpatrzenie wniosku  - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wysokość świadczeń:
Zasiłki rodzinne:
    a) 95,00 zł na dziecko do 5 r.ż.
    b) 124,00 zł na dziecko od 5 -18 r.ż.
    c) 135,00 zł na dziecko  od 18 - 21 r.ż.
    d) 135,00 zł na dziecko od 18 - 24 r.ż. jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
    a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
    • w kwocie 90,00 zł na dziecko do 5 r.ż. wypłacane miesięcznie 
    • w kwocie 110,00 zł na dziecko od 5-24 r.ż. wypłacane miesięcznie
    b) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) w kwocie 69,00 zł przez okres maksymalnie 10 miesięcy szkoły (bez okresu wakacyjnego)
    c) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) w kwocie 113,00 zł przez okres maksymalnie 10 miesięcy szkoły (bez okresu wakacyjnego)
    d) rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100,00 zł wypłacany jednorazowo
    e) samotnego wychowywania dziecka:
    • w kwocie 193,00 zł na dziecko wypłacane miesięcznie, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
    • w kwocie 273,00 zł na dziecko z niepełnosprawnością wypłacane miesięcznienie,nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci
    f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej od trzeciego i kolejnego dziecka uprawnionego do zasiłku rodzinnego w kwocie 95,00 zł wypłacane miesięcznie
    g) urodzenia dziecka w kwocie 1.000,00 zł wypłacany jednorazowo
    h) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (nie dłużej niż przez 24 miesiące) w kwocie 400,00 zł wypłacany miesięcznie. Uwaga dodatek jest podzielny za poszczególne dni w miesiącu. Brak możliwości łączenia dodatku do zasiłku rodzinnego z świadczeniem rodzicielskim; świadczeniem pielęgnacyjnym; specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – należy dokonać wyboru jednego świadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa/położnej o pozostawaniu pod opieka medyczną
 • zgoda pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym
 • zaświadczenie z internatu o tymczasowym zameldowaniu dziecka w trakcie roku szkolnego
 • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • świadectwa pracy 
 • PIT-y 11 za rok bazowy*
 • PIT-y 8c  za rok bazowy*
 • PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za rok bazowy*
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy* (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)
 • zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione z datą wydania po 01 września danego roku) 
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (PCPR/ ZUS/KRUS)
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi /opieki naprzemiennej/, wysokości kwoty orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za rok bazowy* (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS o wysokości zasiłków chorobowych za rok bazowy* (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za rok bazowy*
 • numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok bazowy*
 • umowy dzierżawy (w przypadku posiadania/ wydzierżawiania gospodarstwa rolnego)
 • tabela dot. koordynacji
 • zupełny akt urodzenia dziecka, gdy nie zostało ustalone ojcostwo
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.


* W okresie zasiłkowym 2021/2022 od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. obowiązują dochody za 2020 rok.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00,
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00,
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
DO POBRANIA

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)

2.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., nr 183, poz. 1234)

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-02 11:27:06