Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
To osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, a więc w okresie dwóch ostatnich miesięcy dłużnik nie uiścił pełnej kwoty alimentów. Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnieni są:
- dzieci do ukończenia 18 roku życia,
- osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia pod warunkiem, że uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
- osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a więc w:  domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- została umieszczona w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
• oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
• w przypadku przebywania dłużnika alimentacyjnego za granicą - informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
• w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku oświadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość

UWAGA!

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu!
W sytuacji wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata  następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.


Miejsce składania dokumentów:
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie - zameldowania!) osoby uprawnionej.
Osoby mieszkające na terenie Gminy Obrowo mogą składać wnioski osobiście w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie mieszczącego się w miejscowości Dobrzejewice 54A w dniach: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.15 do 15.15., i we wtorki od 7.15. do  16.15. lub za pomocą platformy elektronicznej e-puap.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2019 poz. 670 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1467).

 

drukuj (ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1576
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 14:08