Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

To osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, a więc w okresie dwóch ostatnich miesięcy dłużnik nie uiścił pełnej kwoty alimentów. Istnieją trzy grupy osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • dzieci do ukończenia 18 roku życia,
 • osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia pod warunkiem, że uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
 • osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo

Osoby nieuprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • osoby umieszczone w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie, a więc w:  domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • osoby umieszczone w pieczy zastępczej,
 • po zawarciu związku małżeńskiego.

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny dotyczące dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zawierające informacje o wysokości:

dochodu,
składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
należnego podatku.

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej do świadczenia (kserokopia aktu urodzenia dziecka),
 • uwierzytelniona kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • nr rachunku bankowego, na które będzie przekazywane świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów (UWAGA!! zaświadczenie          o bezskuteczności egzekucji ważne jest przez okres jednego miesiąca od daty wydania) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • w przypadku przebywania dłużnika alimentacyjnego za granicą - informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

UWAGA!!

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres świadczeniowy wraz z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Budynek b Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 3.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 859).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 nr 298 poz. 1770 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 nr 123 poz. 836).

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-10 11:04
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-02 09:06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 106837
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 12:25

Stopka strony