Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Dodatki Mieszkaniowe

Kryteria

Tytuł prawny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dochód:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175%  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076), oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha (przelicznik w 2018r.  wynosi 283,25 złotych z 1 ha przeliczeniowego).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim, stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa do tego lokalu.

Powierzchnia normatywna:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ zwana dalej " normatywną powierzchnią" w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 - dla 1 osoby,
40m2 - dla 2 osób,
45m2 - dla 3 osób,  
55m2 - dla 4 osób, 
65m2 - dla 5  osób,
70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla      każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

30% albo,
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%..

Informacje dodatkowe:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym , 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym, 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • w przypadku osób zatrudnionych: zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przychód  (przychód po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe),
 • w przypadku emerytów i rencistów: odcinki potwierdzające wysokości pobieranej renty/emerytury brutto,
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty: wyrok sądu zasądzający alimenty, odcinki potwierdzające wysokość alimentów.
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy wraz z potwierdzeniem zapłaty,
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Stopniu Niepełniopsrawnosci,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
 • w przypadku najemców lub podnajemców  należy dostarczyć umowę najmu.
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych niezbędnym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Organ wydający: Wydział Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6) lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz  o wyposażenie techniczne domu. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów i termin wypłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,  Budynek A Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 14

 Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 180 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).  

Dokumenty do pobrania:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowy,
 • deklaracja o wysokości dochodów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
 • druk zaświadczenia od pracodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wniosek do starostwa o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej lokalu

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-09 10:36
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8087
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-18 09:48:33