Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Komu przysługuje:

 • osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (Dz. U. z 2020r., poz. 1359) ciąży obowiązek alimentacyjny
 • małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • małżonkom, jeżeli zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • rolnikom, jeżeli zaprzestaną pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego
  w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się:
  - orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    *konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    *orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • Świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 764,00 zł na osobę w rodzinie
 • Wysokość świadczenia 620,00 zł miesięcznie
 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • świadectwa pracy począwszy 
 • PIT 11
 • PIT 8c
 • PIT roczne (np. 36 i/lub 37) 
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (PCPR/ ZUS/KRUS)
 • prawomocne postanowienia, orzeczenia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi /opieki naprzemiennej/, wysokości kwoty orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za rok bazowy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS za rok bazowy o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w roku bazowym
 • numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonia pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • umowy dzierżawy (w przypadku posiadania lub wydzierżawiania gospodarstwa rolnego)
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
"DO POBRANIA"

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz.615)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

 

drukuj (Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2014-04-10
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2014-04-10 10:34
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7762
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-02 11:14:08