Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopsobrowo.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR GOPS.341.2.18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słomkowska
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-07-11 14:00
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 14:51

Informacja z sesji otrawcia ofert GOPS.341.2.18

drukuj (Informacja z sesji otrawcia ofert GOPS.341.2.18)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-06-29 13:21

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GOPS.431.2.18 Z DNIA 21.06.2018 R.

drukuj (ODPOWIEDZI DO PYTAŃ DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GOPS.431.2.18 Z DNIA 21.06.2018 R.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-06-28 11:02

Obrowo, dnia 21.06.2018 r.

Zamówienie na usługi społeczne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ogłasza zamówienie publiczne, którego przedmiotem są "Usługi społeczne w zakresie szkoleń i doradztwa dla personelu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie."

Szczegóły w załącznikach.

Kierownik GOPS w Obrowie

/-/ Anna Domańska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-06-21 13:18

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

drukuj (ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-06-21 13:18
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 13:13

Unieważnienie zamówienia publicznego

drukuj (Unieważnienie zamówienia publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słomkowska
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2018-06-19 14:22
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-19 14:21

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-05-08 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-04-21 14:03

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-04-19 11:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 11:25
Ogłoszenie nr 64698 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Obrowo: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania w gminie Obrowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34085418000000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 678 60 21 wew. 127, e-mail gops_obrowo@poczta.onet.pl, faks 56 678 60 21.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gopsobrowo.pl

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-04-06 15:04

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Góna
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2017-04-03 15:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Górna
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 15:05
Ogłoszenie nr 50913 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Obrowo: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania w gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Małgorzata Górna
   data publikacji: 2017-03-30 10:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
   data wytworzenia: 2017-03-31
  • opublikował: Małgorzata Górna
   data publikacji: 2017-03-31 08:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
   data wytworzenia: 2017-03-31
  • opublikował: Małgorzata Górna
   data publikacji: 2017-03-31 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-17 11:49