Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Definicja przemocy:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

            Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 10 czerwca 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr 125 poz. 842 z dnia 13.07.2010r.) w Gminie Obrowo został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2011-2016 (uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 16 maja 2011r.).

            By skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, zgodnie z  wyżej wymienioną Ustawą, również  w gminie Obrowo powołany został Zarządzeniem Nr. 22/2011Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 maja 2011r.  Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 16 osób reprezentujących uprawnione podmioty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Posterunku Policji w Lubiczu;
 • Szkól z terenu gminy;
 • Służby Zdrowia;
 • Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego w Toruniu – kuratorzy sądowi.
 • Prokuratury Rejonowej ( od listopada 2013roku).

 

Zadaniem  Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się zjawiskiem przemocy;
 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Obrowo;
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i regionalnym;
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw rodzin dotkniętych przemocą domową powoływane są GRUPY ROBOCZE składające się z przedstawicieli zainteresowanych instytucji, na które zapraszani są członkowie i których zadaniem jest w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy     w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W czasie spotkania grupy roboczej, powoływanej odrębnie dla ofiary i sprawcy przemocy, prowadzona jest rozmowa, a członkowie grupy diagnozują problemy w danej rodzinie oraz opracowują plan działania pomocowego zawierającego podział zadań na poszczególnych uczestników. Podlega on weryfikacji w zależności od zachodzących zmian oraz monitoring sytuacji rodziny przez poszczególnych członków grupy.

Na podstawie art. 9d ust. 1 cytowanej Ustawy „ podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:          

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

tel. 56 678 60 21

Jednocześnie rodziny i osoby doznające przemocy w rodzinie mogą poszukiwać pomocy   w innych instytucjach, m.in.. w szkołach, ośrodkach zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Policji.

Działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie powstawaniu zjawisku przemocy w rodzinie prowadzą pracownicy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 • autor informacji: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-02-23 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-23 11:09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

NIP: 879-207-94-57
REGON: 340854180

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 60 22 wew. 156
e-mail: gops_obrowo@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek         7.15 – 15.15

Wtorek                   7.15 – 16.15

Środa                     7.15 – 15.15

Czwartek               7.15 – 15.15

Piątek                     7.15. – 14.15

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 99158
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 12:47

Stopka strony