Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopsobrowo.pl

Treść strony

Zespół Interdysplinarny

Definicja przemocy:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.) przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w Gminie Obrowo został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2015-2020 (uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015r.).

By skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, zgodnie z  wyżej wymienioną Ustawą, również  w gminie Obrowo powołany został Zarządzeniem Nr. 12/2015Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 lutego 2015 roku Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 16 osób reprezentujących uprawnione podmioty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Komisariatu Policji w Dobrzejewicach;
 • Szkól z terenu gminy;
 • Służby Zdrowia;
 • Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego w Toruniu – kuratorzy sądowi.
 • Prokuratury Rejonowej w Toruniu.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane są poprze:

1) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska i możliwości realizowania ich funkcji oraz podejmowanie działań w tym celu, przewidzianych przepisami prawa;

2) udzielanie pomocy, w zależności od potrzeb, w zakresie poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym   i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;

3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur, mających na celu jej powstrzymanie.

4) udzielanie pomocy dzieciom, które doświadczają i są świadkami przemocy w rodzinie;

5) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”;

 

Do podstawowych zadań Zespołu należą:

1) integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu;

2) diagnozowanie problemu przemocy na terenie gminy Obrowo;

3) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;


W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane mogą być także zadania poprzez:

 • tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej;
 • inicjowanie badań i diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska,  którego problem dotyczy oraz ekspertyz, wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw rodzin dotkniętych przemocą domową powoływane są Grupy Robocze składające się z przedstawicieli zainteresowanych instytucji, na które zapraszani są członkowie i których zadaniem jest w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W czasie spotkania grupy roboczej, powoływanej odrębnie dla ofiary i sprawcy przemocy, prowadzona jest rozmowa, a członkowie grupy diagnozują problemy w danej rodzinie oraz opracowują plan działania pomocowego zawierającego podział zadań na poszczególnych uczestników. Podlega on weryfikacji w zależności od zachodzących zmian oraz monitoring sytuacji rodziny przez poszczególnych członków grupy.

Na podstawie art. 9d ust. 1 cytowanej Ustawy „podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
tel. 56 678 60 22 wew. 156

Jednocześnie rodziny i osoby doznające przemocy w rodzinie mogą poszukiwać pomocy   w innych instytucjach, m.in.. w szkołach, ośrodkach zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Policji.

Działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie powstawaniu zjawisku przemocy w rodzinie prowadzą pracownicy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Górna
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Małgorzata Górna
  data publikacji: 2015-02-23 11:19
 • zmodyfikował: Weronika Rumińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 10:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-18 10:42:30